87time_glz_x

4,435 views  /  没有评论 2013/01/20

87time_2013NEW宣传图02

        工程下载: http://pan.baidu.com/ […]

87time_gbbj_x

9,838 views  /  没有评论 2013/01/19

87time_AE教程_Particular光斑背景制作

    有朋友在群里问到这一个效果,就录制了自己的制作思路,希望大家喜欢。  

ihdt_ljxq_x

8,332 views  /  没有评论 2013/01/08

C4D MoGraph 小球沿路径运动创意设计

  http://ih-dt.org/bbs/viewtopic.php?t=4460   […]

20121122_x

6,970 views  /  没有评论 2012/11/22

87time_AE粒子Particular制作光斑转场

    教学视频下载: http://pan.baidu.com/share/link?s […]

04x

9,312 views  /  没有评论 2012/10/28

Looks教程-调色插件_Looks_工具详解_04

下截: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=533080& […]

03x

4,663 views  /  没有评论 2012/07/26

Looks教程_调色插件 Looks 工具详解_03

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=533079&uk=2 […]

looks_tool_02x

5,289 views  /  没有评论 2012/07/18

Looks教程-调色插件_Looks_工具详解_02

  http://pan.baidu.com/share/link?shareid=533078&a […]